تمرین جمع و تثبیت یادگیری برای اول ابتدایی در قالب فرمت فلش . نرم افزار فلش باید در سیستم نصب شده باشد .  ...