این مجموعه در 7 فایل دربرگیرنده آرشیو مقالات دکتر حمید ماجدی می باشد که با داشتن آن، موضوعاتی چون سیاست های مسکن، سکونت غیررسمی، طرح های ساختاری و راهبردی و ... از نظر ایشان مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.         فهرست1- ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری)2- ارزیابی سیاست های زمین شهری و مسکن در کشور3- باز تعریف فضای شهری مطالعه محور ولیعصر از میدان ولیعصر تا چهارراه ولیعصر4- سکونت گاههای غیر رسمی شهری د ...