فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات104     مقدمهفصل اول : طرح تحقیقبیان مسألهضرورت تحقیقاهداف تحقیقتعریف اصطلاحات و متغیرهاتعریف نظری راهبردهای حل مسألهتعریف عملیاتی راهبردهای حل مسألهمتغیرهای تحقیقمتغیر مستقلتعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)فصل دوم پیشینه و زمینه های نظری پژوهشحل مسئله و انتقال یادگیریرابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئلهحل مسئله از دیدگاه رفتارگراییمراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگانطرح جورج ...