فهرست آزمایشات:

.1آزمایش اثر فتو الکتریسیته
.2آزمایش اندازه‌گیری e/m الکترون
.3آزمایش سری بالمر
.4آزمایش اثر هال
.5آزمایش میلیکان
.6آزمایش پدیده زیمن
.7آزمایش تابش جسم سیاه
.8آزمایش گسیل و جذب نور
.9آزمایش تشدید اسپین الکترون
.10آزمایش فرانک هرتز

فهرست آزمایشات: .1آزمایش اثر فتو الکتریسیته .2آزمایش اندازه‌گیری e/m الکترون .3آزمایش سری بالمر .4آزمایش اثر هال .5آزمایش میلیکان .6آزمایش پدیده زیمن .7آزمایش تابش جسم سیاه .8آزمایش گسیل و جذب نور .9آزمایش تشدید اسپین الکترون .10آزمایش فرانک هرتز   اثر فوتوالکتریسیته: وسائل آزمایش: دستگاه آزمایش اثر فتوالکتریسیته، لامپ جیوه پرفشار منبع تغذیه لامپ جیوه، پایه مکعبی شکل، منبع ولتاژ و تقویت کننده جریان مدل5117 . هدف آزمایش: انجام آزمایش فتوالکتریسیته، مشاهده کوانتومی بودن انرژ ...