این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه درس طراحی اجزا 1 دکتر اسماعیل پورسعیدی دانشگاه زنجان می باشد که به طور روان و خودآموز به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 67 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس طراحی اجزا 1 دکتر اسماعیل پورسعیدی دانشگاه زنجان می باشد که به طور روان و خودآموز به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در 67 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . ...