شرح وظایف پست سازمانی دبیر تربیت بدنی : 1-ملبس بودن به لباس کامل ورزشی 2-تهیه وتنظیم طرح هفتگی ،ماهانه وفصلی تربیت بدنی در چارچوب دستورالعملهای مربوطه 3-اجرای فعالیتها وتمرینات ورزشی در جهت برطرف کردن ضعفها وناهنجاریهی بدنی دانش آموزان 4-اجرای مجموعه برنامه های بدنسازی جهت تقویت قابلیتهای جسمانی وافزایش آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان 5-اجرای برنامه های ورزشی ویژه مراسم 6-تشکیل انجمن ورزشی به کمک مدیر مدرسه 7-برگزاری مسابقات داخل آموزشگاه 8-تشکیل تیمهای ورزشی منتخب آموزشگاه وشرکت در مسابق ...