مذاکرات سیاسی اقتصادی ایران و اروپا

در حال حاضر، ایران و اتحادیه اروپا با توجه به وضعیت نوین جهانی، شرایط حساسی را در روابط دو جانبه پس از سالهای متمادی تجربه میکنند. این روند گذار که به صورت مذاکرات دو جانبه و در ابعاد اقتصادی و سیاسی تجلی یافته به نظر میرسد زمینهساز دورانی جدید در روابط دو جانبه باشد. بعد اصلی مذاکرات حول محور توافقنامه تجاری و همکاری اقتصادی است که اتحادیه اروپا با برخی از کشورها و سازمانهای منطقهای به امضا رسانده است. با توجه به اهمیت موضوع، معاونت سیاست خارجی و روابط بینالملل طی نشستی با حضور صاحبنظران به بررسی این مذاکرات و اهمیت آن برای دو طرف پرداخته استدر این نشست جناب آقای دکتر امیدبخش سرپرست دفتر نمایندگی تامالاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران دیدگاههای خود را در این خصوص بیان کردند و سپس موضوع توسط مدعوین به بحث گذاشته شد. متن حاضر جمعبندی مباحث مطرح شده در این نشست میباشد.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه25   مذاکرات سیاسی اقتصادی ایران و اروپا در حال حاضر، ایران و اتحادیه اروپا با توجه به وضعیت نوین جهانی، شرایط حساسی را در روابط دو جانبه پس از سال ‎ های متمادی تجربه می ‎ کنند. این روند ‎ گذار که به صورت مذاکرات دو جانبه و در ابعاد اقتصادی و سیاسی تجلی یافته به نظر می ‎ رسد زمینه ‎ ساز دورانی جدید در روابط دو جانبه ‎ باشد. بعد اصلی مذاکرات حول محور توافق ...