مقاله با فرمت پی دی اف، تعداد صفحات 5 صفحه       چکیده  در این مقاله ما با تعمیم و اصلاح روش DTM برای حل معادله انتگرال-دیفرانسیل (integro-differenدntegro-diffretialتگرال-دیفرانسیل ()tial ) نشان می دهیم که این روش با روش به کار رفته در مقاله [ دارانیا و عبادیان، روشی جهت عددی معادله انتگرال-دیفرانسیلی[1] ] تفاوت دارد. ما در اینجا بخش انتگرالی این معادله را به کمک روش جانگ و همکاران [2] که برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیلی ارائه شده است، بسط داده ایم. یک مثال نقض برای روش ...