همه چیز با فکر محقق می شود:

در ابتدا خداوند دنیا و بهشت را آفرید. دنیا بی شکل و خالی از سکنه بود دنیای کائنات در تاریکی مطلق قرار داشت و زمین نیز تاریک و سرد بود که خداوند سایه رحمتش را چون بارانی بر زمین بارانید و انسان را مقید به زندگی در آن کرد. باران رحمت دیگر خداوندی عقل و خرد و فکر بود که مغز و جان تهی انسان را حیاتی عظیم بخشید و آن را به سبزه زارانی از گلهای اندیشه مبدل ساخت.
انجیل باب یکم آیه 1 و 2

سه بازی عمده‌ای که کسب و کار با آن درگیر است:

1- تجدید سازمان:

کسب درآمد، ادغام، فشار جهت خرید سهام دیگران، جدا شدن و ...

2- کاهش هزینه‌ها:

 کاهش هزینه‌ها سبب بهبود در تراز نامه و افزایش سود می‌گردد.

ولی تا کجا ؟ کاهش هزینه‌ها همه چربیها را از بین می‌برد و کاهش بیشتر موجب نابودی عضله می‌شود.

3- آخرین و مهمترین بازی کیفیت (خدمات مشتریان)

در این بازی نقش مهم را تفکر خلاق بازی می کند (خلاقیت)

 

             همه چیز با فکر محقق می شود در ابتدا خداوند دنیا و بهشت را آفرید. دنیا بی شکل و خالی از سکنه بود دنیای کائنات در تاریکی مطلق قرار داشت و زمین نیز تاریک و سرد بود که خداوند سایه رحمتش را چون بارانی بر زمین بارانید و انسان را مقید به زندگی در آن کرد. باران رحمت دیگر خداوندی عقل و خرد و فکر بود که مغز و جان تهی انسان را حیاتی عظیم بخشید و آن را به سبزه زارانی از گلهای اندیشه مبدل ساخت.         ...